ปีการศึกษา 2566

ยินดีต้อนรับสู่ภาคการเรียนรู้ที่ 1

February 2024
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
โรงเรียนของเรา

หลักการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนอนุบาลนกน้อย จัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโดยมีเป้าหมายในการเติมเต็มฐานพัฒนาการองค์รวมทั้ง 3 มิติ ทั้งด้านตัวตน พัฒนาการ 4 ด้าน และ Executive Function  มุ่งเน้นให้เด็กมีทักษะกระบวนการคิดและทักษะชีวิตที่ดีสมวัยโดยใข้ธรรมชาติเป็นฐาน (Nature-based learning) เด็กจะสามารถช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้ มีเกาะป้องกันตนเองทั้งกายและใจ เห็นคุณค่าในตัวเอง พร้อมที่จะเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าในสังคมและเผชิญโลกกว้างได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย

เด็กจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคนอย่างสมวัย ท่ามกลาง ความรัก ความเอาใจใส่ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในบ้าน ชุมชน โรงเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานให้สามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีบุคลิกภาพที่ดีให้มีความเชื่อมั่น กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามระบอบประชาธิปไตย ตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีไทย รู้จักเกื้อกูล อนุรักษ์ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีต่อตนเองและสังคมส่วนรวมที่ยั่งยืน

เสริมทักษะและประสบการณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

Rs-service

เคลื่อนไหวและจังหวะ

ให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ โดยใช้เสียงเพลง  เสียงดนตรี และจังหวะ เช่น การปรบมือ เคาะไม้  ตีกลอง ประกอบการเคลื่อนไหวร่างกาย หรือแสดงท่าทางตามข้อตกลง เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก พร้อมกับเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

Rs-service

ศิลปะสร้างสรรค์

พัฒนากระบวนการคิด การรับรู้เกี่ยวกับความงาม และส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ โดยการทำงานศิลปะ เช่น การระบายสี การปั้น การฉีก ตัด ปะ การพิมพ์ภาพ การร้อยวัสดุ และการประดิษฐ์ สิ่งต่าง ๆ เพื่อฝึกการคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของมิติในการสร้างชิ้นงาน

Rs-service

เล่นตามมุมอิสระ

เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระตามมุมประสบการณ์ต่าง ๆ เช่น มุมบล็อก มุมวิทยาศาสตร์ หรือพื้นที่ที่ครูจัดไว้ในห้องเรียน ซึ่งเด็กสามารถเลือกเล่นได้อย่างเสรีตามความสนใจ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และฝึกการตัดสินใจ

Rs-service

พัฒนากล้ามเนื้อ

มุ่งให้เด็กมีโอกาสออกไปนอกห้องเรียน เพื่อเคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลัง และแสดงออกอย่างอิสระตามความสนใจและความสามารถของแต่ละคน เช่น การเล่นเครื่องเล่นสนาม การเล่นทราย การเล่นสมมุติในบ้านจำลอง การเล่นเกมการละเล่น เพื่อฝึกให้เด็กเรียนรู้กฎ กติกา การเล่นร่วมกับผู้อื่น และฝึกการคิดแก้ปัญหาจากการเล่น

Rs-service

เกมการศึกษา

มุ่งพัฒนาสติปัญญาของเด็ก โดยให้เล่นเกมที่มีกติกาง่าย ๆ เกี่ยวกับสี รูปร่าง จำนวน ประเภท พื้นที่ และระยะ ซึ่งเด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อน เพื่อฝึกให้รู้จักสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ คิดหาเหตุผล หาความสัมพันธ์ และตัดสินใจแก้ปัญหา

Rs-service

เสริมประสบการณ์

มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนเอง ฝึกการทำงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทั้งในลักษณะกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ โดยจัดให้เด็กมีโอกาสฟัง สังเกต พูด เปรียบเทียบ แก้ปัญหา คาดคะเน ใช้เหตุผล และฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมประสบการณ์ เช่น การศึกษานอกสถานที่ การเล่าเรื่องราว การเล่นบทบาทสมมุติ การทดลองง่าย ๆ การประกอบอาหาร การปลูกพืช เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept) ในเรื่องที่เรียน

Parents Review

Parents Reviews About Us

รายละเอียด

ติดต่อเรา

สำนักงาน

199 ถนน พุทธมณฑลสาย 1 บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

contact@noknoi.ac.th